Ogłoszenie - Firma audytorska2017-08-21 10:49:25

Rada Nadzorcza
Spółki Zakłady Chemiczne RUDNIKI  Spółka Akcyjna
42-240 Rudniki, ul. Fabryczna 1


zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki Zakłady Chemiczne RUDNIKI S.A. z siedzibą w Rudnikach k/Częstochowy.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania.

Od firmy audytorskiej oczekujemy:

1. gotowości do uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia (w razie takiej potrzeby) celem zaprezentowania i omówienia przeprowadzonego badania i jego wyników.
2. przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu Spółki (w formie tzw. listów do Zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

 

Oferta powinna zawierać:

- informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia przez niego działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (z załączeniem dokumentów  potwierdzających powyższe fakty w oryginałach lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopiach) oraz informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,

- określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,

- opis dotychczasowego doświadczenia oferenta oraz wykaz podmiotów gospodarczych,  których sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez oferenta,

- oświadczenie o spełnieniu przez firmę audytorską ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

- całkowitą cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz sporządzenie sprawozdania z badania; cena powinna uwzględniać wszystkie elementy, takie jak: cenę za badanie, druk sprawozdania, uczestnictwo w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia, dojazd, zakwaterowanie oraz wyżywienie,

- całkowitą cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz sporządzenie sprawozdania z badania; cena powinna uwzględniać wszystkie elementy, takie jak: cenę za badanie, druk sprawozdania, uczestnictwo w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia, dojazd, zakwaterowanie oraz wyżywienie,

- warunki płatności,

- wskazanie metod i terminów (harmonogram prac) badania sprawozdania finansowego, przy czym ostateczny termin złożenia w Spółce sprawozdania z badania określa się na dzień 31 marca 2018 r.,

- projekt umowy o badanie sprawozdania finansowego ze Spółką Zakłady Chemiczne Rudniki S.A.

W przypadku wyboru firmy audytorskiej, która będzie nowym audytorem Spółki wykonującym badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok, umowa o badanie będzie obejmować badanie sprawozdania finansowego za rok 2017 i 2018.


Termin i miejsce  składania ofert:

Oferty należy składać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub składać osobiście w siedzibie Spółki:  Rudniki k/Częstochowy, ul. Fabryczna 1, w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 20 września 2017 r. do godz. 14.00.

Kopertę należy opatrzyć adnotacją „Oferta na zbadanie sprawozdania finansowego Spółki”.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Spółki.

Oferty złożone po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Otwarcie ofert na zbadanie sprawozdania finansowego nastąpi dnia 23 września 2017 r. o godz. 9.15 w siedzibie Spółki.

 

Informacje dodatkowe:
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru firmy audytorskiej, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn.
O wynikach wyboru Rada Nadzorcza pisemnie informuje tylko tego oferenta, którego oferta została wybrana.